Forum www.forumspb.fora.pl Strona Główna www.forumspb.fora.pl
forum brafitterek stowarzyszenia
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Statut i Regulamin Stowarzyszenia Polskiego Brafittingu

 
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum www.forumspb.fora.pl Strona Główna -> Co zrobić aby do nas dołączyć
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Barbara G-W
Dołączył: 04 Paź 2016
Posty: 139
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Stargard

PostWysłany: Wto 15:47, 04 Paź 2016    Temat postu: Statut i Regulamin Stowarzyszenia Polskiego Brafittingu

Statut Stowarzyszenia Polskiego Brafittingu

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu , zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biała Podlaska.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i powoływać biura.
Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
§7
Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem
graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.
§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a przychody z tej działalności przeznaczać na cele statutowe .

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 9
Celem Stowarzyszenia Polskiego Brafittingu jest wspieranie przedsiębiorstw brafittingowych przez tworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz właściwe wykorzystanie szans rozwojowych. Stowarzyszenie prowadzi także intensywną działalność edukacyjną w instytucjach edukacyjno-kulturalnych w zakresie profilaktyki raka piersi oraz prawidłowego brafittingu, na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej. Stowarzyszenie ma na celu także wspieranie i promowanie kobiecych inicjatyw brafittingu

§ 10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:
a. działań na rzecz upowszechniania samobadania piersi przez kobiety oraz profilaktyki raka piersi,
b. propagowanie i organizowanie wymiany wzajemnych doświadczeń, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, cykli pogadanek brafittingowych (szczególnie w szkołach)
d. organizowanie imprez w instytucjach, których zasady działania nie stoją w sprzeczności z ideą i zasadami stowarzyszenia
e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
f. współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,
g. doradztwa i pomocy organizacyjnej lub rzeczowej dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,
h. samopomocowych form rozwiązywania problemów branżowych
i. aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet,
j. systemu motywacyjnego dla kobiet orz wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju osobistego,
k. promocji i organizacji wolontariatu,
l. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy kobiet w tym szczególnie prowadzących działalność brafittingową,
m. doradztwo prawne i zawodowe,
n. organizowanie badań rynku bielizny,
o. organizacja branżowego brafittingowego portalu internetowego,
p. tworzenie nowych kanałów dystrybucji, w tym sieci sprzedaży,
q. pomoc w rozwoju kontaktów handlowych i gospodarczych pomiędzy osobami działającymi w branży brafittingowej,
r. wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych w działalności probrafittingowej,
s. promocji ewolucji procesu brafittingowego,
t. promocji nowych trendów bieliźniarskich.
u. Udzielanie sobie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego ramach Stowarzyszenia
v. Opracowanie „Znaku Jakości” wraz z logo i regulaminu przyznawania go poszczególnym jednostkom
w. Aktywna, ogólnopolska promocja Stowarzyszenia i tych podmiotów, którym został przyznany „Znak Jakości”
x. Opracowanie kodeksu etycznego, standardów oraz dobrych praktyk dla brafitterek pracujących zgodnie ze „Znakiem Jakości”
y. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji


Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 17
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia na zaproszenie Zarządu.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Zawieszenie działalności gospodarczej członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest równoznaczne z zawieszeniem członkostwa w stowarzyszeniu. Członek jest zobowiązany powiadomić Zarząd o każdorazowej zmianie statusu prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 21
Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego.


§ 22
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.  Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia poza uzupełnieniem władz w trakcie trwania kadencji.
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka honorowego ,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie następuje na skutek przyczyn wymienionych w §18 lub na skutek odwołania danego członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków.§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia ,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Wygaśnięcie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje na skutek przyczyn wymienionych w §18 lub na skutek odwołania danego członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola merytoryczna i finansowa całokształtu działalności Stowarzyszenia
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 29
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 30
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania .
§ 32
1.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Barbara G-W dnia Pią 16:15, 29 Wrz 2017, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Barbara G-W
Dołączył: 04 Paź 2016
Posty: 139
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Stargard

PostWysłany: Śro 11:17, 05 Paź 2016    Temat postu:

REGULAMIN WEWNĘTRZNY STOWARZYSZENIA POLSKIEGO BRAFITTINGU
– Opracowany dnia 11 grudnia 2015r.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu. W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Biała Podlaska.
4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd oraz Rzecznik Prasowy do kontaktów z mediami.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie Statutu z dnia 17.10.2015 oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.
8. Stowarzyszenie może używać logo, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Cele Stowarzyszenia określa § 9 Statutu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie realizuje je przez formy aktywności wymienione w § 10 Statutu Stowarzyszenia.
10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP.
11. Każdy Członek zwyczajny Stowarzyszenia musi prowadzić działalność gospodarczą w obszarze związanym z detaliczną sprzedażą bielizny, posiadać stosowną wiedzę oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w dobieraniu rozmiaru i fasonu biustonosza, w oparciu o tzw. dobre praktyki brafitterskie.
W uzasadnionych przypadkach powyższy wymóg, na wniosek zainteresowanej strony, jest weryfikowany przez Zarząd na posiedzeniu niejawnym. Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie może być: franczyzobiorcą, franczyzodawcą, dystrybutorem ani producentem bielizny, przedstawicielem handlowym firm produkujących biustonosze ani hurtownikiem biustonoszy damskich.
12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, w formie uchwały, w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące, od daty wpłynięcia w formie elektronicznej na adres mailowy Zarządu, prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej (formularz dostępny na stronie internetowej lub na profilu społecznościowym Stowarzyszenia) wraz z dwiema pisemnymi rekomendacjami zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata zostaje ogłoszona na profilu społecznościowym Stowarzyszenia, stronie internetowej oraz na forum dyskusyjnym Stowarzyszenia.
Zarząd może odmówić przyjęcia Kandydata bez podania przyczyny.
13. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek wnieść jednorazową, bezzwrotną opłatę tzw. "wpisowe" na konto Stowarzyszenia. Opłata w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) powinna zostać uiszczona z zachowaniem tego samego terminu co pierwsza składka członkowska, określona w pkt. 14 niniejszego Regulaminu. Od dnia 14.01.2016 opłata wpisowa będzie wynosi 200,00 zł (dwieście złotych 00/100). Należy ją wnosić najpóźniej wraz z opłatą pierwszej składki członkowskiej, licząc od daty wydania decyzji o przyjęciu Kandydata do Stowarzyszenia.
W kolejnych latach opłata wpisowa będzie sukcesywnie zwiększana, adekwatnie do rozwoju Stowarzyszenia i powiększania jego dorobku niematerialnego.
14. Wszyscy członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania z góry składek członkowskich na konto Stowarzyszenia w wysokości 100 zł (słownie sto zł) za okres 12 miesięcy. Opłaty uiszczane są do dnia 15 stycznia. Brak uiszczenia składki członkowskiej, po trzymiesięcznym okresie karencyjnym, skutkuje automatycznym wykluczeniem ze Stowarzyszenia. Decyzję o wysokości składki członkowskiej na kolejny rok działalności podejmuje Zarząd.
15. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
16. Członek zwyczajny ma prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
17. Członek wspierający i honorowy ma prawo:
1) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4) regularnego opłacania składek.
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia na zaproszenie Zarządu.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu i Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
22. Członek zwyczajny otrzymuje Legitymację Członkowską ( załącznik nr 1 do Regulaminu).
23. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są osobiście, aktywnie uczestniczyć w spotkaniach roboczych oraz w międzyczasie w czynnych działaniach pomiędzy zebraniami, które to zebrania powinny odbywać się raz na 6 m-cy.
24. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obciążeni są solidarnie kosztami wynajmu miejsca spotkań roboczych Stowarzyszenia. Koszty najmu pokrywane są ze składek członkowskich.
25. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce Zarządu (bez zwrotu składek);
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące;
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwal władz Stowarzyszenia;
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5) Nieusprawiedliwione poważnymi wydarzeniami 2 nieobecności na tych spotkaniach skutkują przyznaniem członkowi ostrzeżenia przez Zarząd. Trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem takiego członka ze Stowarzyszenia bez prawa zwrotu poniesionych wkładów pieniężnych w pracę Stowarzyszenia. 6) Członkostwo zwyczajne traci się automatycznie w przypadku nawiązania stosunku pracy lub powstania powiązania z franczyzodawcą, franczyzobiorcą, dystrybutorem, hurtownikiem lub producentem biustonoszy damskich. W takiej sytuacji można wystąpić z wnioskiem o przyznanie statusu członka wspierającego. Definicję powiązania określa ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Za takie powiązanie SPB nie uważa umowy kupna-sprzedaży.
26. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna
27. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja rewizyjna.
28. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym z większością głosów.
29. Rzecznik prasowy powoływany i odwoływany jest przez Zarząd.
30. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej.
31. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia oraz Rzecznika Prasowego trwa 4 lata.
32. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
34. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Składa sie z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
35. Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Barbara G-W dnia Wto 18:38, 16 Sty 2018, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Barbara G-W
Dołączył: 04 Paź 2016
Posty: 139
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Stargard

PostWysłany: Śro 14:20, 05 Paź 2016    Temat postu: Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach
W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.
2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.
3. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
Art. 4. 1. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.
Art. 5. 1. Stowarzyszenia międzynarodowe mogą być tworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według zasad określonych w ustawie.
2. Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Art. 6. 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.
Art. 7. 1. Przepisom ustawy nie podlegają:
1) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
2) kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
3) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków,
4) komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego,
5) partie polityczne.
2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w sprawach nie uregulowanych odrębnie stosuje się przepisy ustawy.
Art. 8. 1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami
− zwanych dalej „organami nadzorującymi”.
6. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień prokuratora wynikających z innych ustaw.
Rozdział 2
Tworzenie stowarzyszeń
Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
Cool zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Art. 11. 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.
3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.
Art. 12. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
Art. 13. 1. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami wymienionymi w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.
Art. 14. Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.
Art. 15. 1. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające.
2. Na posiedzenie wyjaśniające sąd rejestrowy wzywa uczestników postępowania.
Art. 16. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.
Art. 17. 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
1a. Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 10 ust. 2, może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.
2. (uchylony).
3. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut.
4. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.
Art. 18. (uchylony).
Art. 19. (uchylony).
Art. 20. 1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ
nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.
Art. 21. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.
Art. 22. 1. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.
2. Do związków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
Art. 23. (uchylony).
Art. 24. (uchylony).
Rozdział 3
Nadzór nad stowarzyszeniami
Art. 25. Organ nadzorujący ma prawo:
1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów),
2) (uchylony),
3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
Art. 26. W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w art. 25, sąd na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5 000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.
Art. 27. Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ określony w art. 8 ust. 5, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki.
Art. 28. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29.
Art. 29. 1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:
1) udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
2. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.
3. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.
Art. 30. 1. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
2. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.
3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
Art. 31. Na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy:
1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia,
2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.
Art. 32. Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31, sąd rozpoznaje na rozprawie w postępowaniu nieprocesowym - rejestrowym.
Rozdział 4
Majątek stowarzyszenia
Art. 33. 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
Art. 34. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Art. 35. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 5
Likwidacja stowarzyszeń
Art. 36. 1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
Art. 37. 1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
2. Likwidator w szczególności powinien:
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2,
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.
Art. 38. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
Art. 39. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.
Rozdział 6
Stowarzyszenia zwykłe
Art. 40. 1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący, podając dane, o których mowa w ust. 2.
Art. 41. 1. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w art. 16. Art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.
Art. 42. 1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
Art. 43. W sprawach nie uregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwykłego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, z tym że:
1) nie stosuje się przepisów art. 9-13, art. 14 ust. 1, art. 17, art. 20, art. 22-24, art. 27, art. 30 i art. 31 pkt 2,
2) ilekroć w ustawie jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin stowarzyszenia zwykłego.
Rozdział 7
Przepisy szczególne, zmiana przepisów obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
Art. 44. 1. Ograniczenia we wstępowaniu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i junaków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej do stowarzyszeń, a także uczestniczeniu w ich działalności, określają odrębne ustawy.
2. Działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych albo resortu spraw wewnętrznych wymaga zezwolenia, odpowiednio, Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych albo organów przez nich określonych.
Art. 45. Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności, odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.
Art. 46. (uchylony).
Art. 47-50. (pominięte)1).
Art. 51. 1. Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych, do których miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. − Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1964 r. Nr 41, poz. 276 oraz z 1985 r. Nr 36, poz. 167), stosuje się wobec nich przepisy tego rozporządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nowo powstających związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych.
Art. 52. 1. Działające w dniu wejścia ustawy w życie stowarzyszenia zarejestrowane i stowarzyszenia wyższej użyteczności stają się stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisów. Statuty tych stowarzyszeń, stanowiące podstawę ich działania, zachowują moc z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Tracą moc postanowienia statutów stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, sprzeczne z przepisami ustawy.
Art. 53. (uchylony).
Art. 54. (pominięty)2).
1) Zamieszczone w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).
Art. 55. 1. W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą, nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tej ustawy.
2. Postępowanie likwidacyjne stowarzyszeń wszczęte przed dniem wejścia ustawy w życie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 56. Tracą moc:
1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. − Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1964 r. Nr 41, poz. 276 oraz z 1985 r. Nr 36, poz. 167), z zastrzeżeniem art. 51 niniejszej ustawy,
2) dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 45, poz. 335), z wyjątkiem art. 2 ust. 2 lit. a i c.
Art. 57. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum www.forumspb.fora.pl Strona Główna -> Co zrobić aby do nas dołączyć Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin